voor Nederlands, scroll verder naar beneden

Quality, environmental and safety policy

Quality or Process Management is the guiding principle for our organization to function.
All actions taken have one purpose only and that is to satisfy our customers with the best products and service possible.
These actions are repetitive and consecutive which means that every action, every process is based upon the
previous action/process and in itself will be the foundation for the next step to take.
This mechanism is described in a separate document. This document explains how we, by executing the right
actions in the right order, are ensured to pick up internal deviations or complaints from our customers. Any
deviation or complaint that occurs is registered, processed, solved and will be re-evaluated, in order to prevent
the same mistake occurs again.

Key to this mechanism is knowledge of our clients expectations and demands, as well as knowledge of process
and product specifications. We need to be able to compare practice with a reference. Employees need to have
this specific information and knowledge to be able to act and implement at the right time in the process so that
the overall mechanism runs smoothly and without errors.

Management encourages employees to strictly follow procedures, to always report deviations and to act
accordingly. Customer satisfaction is our main motivation. We need to prevent that products with defects reach
the customers.

Important is to not only register deviations, but to prevent them from happening again. This means we have to
learn from our mistakes. Continuous Optimization of Processes is made clear in the PDCA circle a.k.a Deming
circle. Continuous Optimization is the key to achieve our goals and to carry out our mission and corporate vision.

Continuous Optimization applies to:

• Customer Satisfaction; meet our customers wishes, demands and expectations
• Involving stakeholders
• Increasing the added value
• Improving products and services
• Process control and improvement
• Lead time reduction
• Improvement of chain logistics
• Internal and chain Cost Reduction
• Improving delivery reliability
• learning organization
• Improving the safety and well-being of employees
• Prevention of accidents and damage
• Prevention of pollution / environmental damage
• Improving the returns
• Complying with laws and regulations

Every process, none excluded, contribute to the goals and missions mentioned above. The management
facilitates and directs, making sure all processes are controlled and continuously optimized. This secures
Customer Satisfaction and the continuity of our organization.

This policy statement applies to Technisch bureau Huijzer and all of its subsidiaries. The policy is documented,
implemented and updated. It is made known to all persons working for or on behalf of the organization.
This policy will be assessed on actuality, scope and functionality at least once a year, or when applicable.
This policy is made public through our corporate website. Technisch Bureau Huijzer trusts employees to put in
maximum effort to try and realize our corporate goals, while observing the applicable policies en regulations.


Director,
R.C. Huijzer


Alkmaar 2024-02-20

Nederlands


Kwaliteits-, milieu- en veiligheidsbeleid

Kwaliteitsmanagement c.q. procesmanagement is het leidende principe voor de werking van onze organisatie.
Dat werkt als volgt;
Processen (handelingen, werkzaamheden) worden uitgevoerd in het belang van de klant.
Ze herhalen zich continu en volgen elkaar op. Zo is de hele organisatie opgebouwd. Ieder proces is weer
afhankelijk van een eerder proces en leidt naar een volgend proces. Dit mechanisme wordt in een los document
beschreven. Het beschrijft hoe we routinematig de juiste handelingen verrichten en dat we iedere interne
afwijking of een klacht van een klant signaleren, registreren en het proces verbeteren om herhaling van fouten
of afwijkingen te voorkomen.

Essentieel om dit mechanisme te laten functioneren, is het hebben van kennis van de wensen, eisen en
verwachtingen van de klanten én het hebben van kennis van proces- en productspecificaties.
Het is namelijk nodig de praktijk met een referentie te vergelijken. Het zijn de uitvoerende medewerkers die in
de eerste plaats deze kennis dienen te hebben, zodat zij op de juiste momenten kunnen handelen om processen
beheerst te laten verlopen.

De directie moedigt medewerkers aan procedures nauwkeurig te volgen en afwijking te melden c.q. er naar
te handelen als ze zich voordoen. De klanttevredenheid is daarbij altijd leidend: We dienen te voorkomen dat
producten en diensten met fouten bij klanten terecht komen.

Het gaat niet alleen om het zien van afwijkingen en deze te herstellen, het gaat er ook om te voorkomen dat
afwijkingen zich herhalen. We noemen dat de preventieve werking van het managementsysteem, die alleen
functioneert als we leren van onze fouten. Dit heet continue verbetering van processen en wordt ook aangeduid
met de PDCA cirkel of Deming cirkel. Het mechanisme van continue verbetering is nodig om onze doelen en
daarmee onze visie en missie te bereiken.

Continue verbetering geldt voor:

• Klanttevredenheid; voldoen aan de wensen, eisen en verwachtingen van de klanten
• Het betrekken van stakeholders
• Vergroting van de waarde toevoeging
• Verbetering van producten, diensten en service
• Procesbeheersing en -verbetering
• Doorlooptijd-verkorting
• Verbetering van de ketenlogistiek
• Kostenreductie intern en in de keten
• Verbetering leverbetrouwbaarheid
• Lerende organisatie
• Verbetering van de veiligheid en het welzijn van de medewerkers
• Voorkoming van ongevallen en schade
• Voorkoming van milieuschade
• Verbetering van het rendement
• Voldoen aan wet- en regelgeving

Alle processen, geen enkele uitgezonderd, leveren hun bijdrage aan bovengenoemde doelen en
uitgangspunten. Het managementsysteem is het hulpmiddel om mee te werken om de processen aan te sturen.

Dat systeem is het gereedschap van het management en andere leidinggevende om processen te beheersen en
te verbeteren, in het belang van onze klanten en de continuïteit van onze organisatie.
Deze beleidsverklaring is van toepassing op Technisch bureau Huijzer en al haar dochterbedrijven. Het beleid
wordt gedocumenteerd, geïmplementeerd en onderhouden. Tevens wordt het beleid kenbaar gemaakt aan
alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn.
Deze beleidsverklaring zal minimaal jaarlijks worden beoordeeld op actualiteit, toepassingsgebied en
functionaliteit.

Deze beleidsverklaring wordt beschikbaar gesteld aan het publiek door middel van onze website.
Technisch Bureau Huijzer vertrouwt erop dat iedereen zich vanuit zijn of haar positie maximaal inzet om het
geformuleerde beleid te respecteren, na te leven en te streven naar het realiseren van de vastgestelde doelstellingen.


De Directie,
R.C. Huijzer


Alkmaar 2024-02-20