Category Description Sub-section Begins with
Ics Linear Linear Circuits
 L .. / TDA ..
AN 321 /MAT
Automatic Tuning Circ. SIL-9
AN 3211S /MAT
DIL-28
AN 3222 /MAT
SIL-9
AN 3231K /MAT
DIL-48
AN 3236K /MAT
AN 325 /MAT
AN 326 /MAT
AN 331 /MAT
AN 3310K /MAT
DIL-22
AN 3311 /MAT
DIL-22
AN 3316K /MAT
DIL-22s
AN 3319S /MAT
SO-8
AN 337 /MAT
DIL-28
AN 3380NK /MAT
DIL-22S
AN 340P /MAT
Detector + Complete IF DIL-14
AN 3410 /MAT
DIL-40
AN 342 /MAT
DIL-16
AN 343 /MAT
DIL-16
AN 345V /MAT
DIL-16
AN 353A /MAT
SIL-9