Category Description Sub-section Begins with
Ics Linear Linear Circuits
 L .. / TDA ..
VFC 320BG /BB
Freq»Volt & V»F Conv. DIL-14
VFC 32BM /BB
Volt. to Freq. Converter TO-99
VI 9506 /PH
DIL-28
VIPER 100 /STM /ROHS
PWM 200KHz 620V 3A TO-220
VIPER 100A /STM /ROHS
PWM 200KHz 700V 3A TO-220
VIPER 12AS /STM /ROHS
PWM 60KHz 730V 0.32A SO-8
VIPER 20A /STM /ROHS
PWM 200KHz 620V 0.5A TO-220
VIPER 20ADIP /STM /ROHS
PWM 200KHz 620V 1.5A 18R DIL-8
VIPER 22A /STM /ROHS
PWM 60KHz 730V 0.56A SO-8
VIPER 50A /STM /ROHS
PWM 200KHz 700V 1.5A TO-220
VL 16160PC# /VLSI
RASTER OP ALU DIL-28
VN 02AN /STM
High Side Sw. 36V 7A TO-220/7
VN 02N /STM
High Side Sw. 26V 6A TO-220/7
VN 330SP /STM /ROHS
4 Hgh.Side Sw. 36V 0.7A PSO-10
VN 340SP /STM /ROHS
4 Hgh.Side Sw. 36V 0.7A PSO-10
VN 460SP /STM /ROHS
Hgh. Side Sw. 36V 25A PSO-10
VN 540SP /STM
Hgh. Side Sw. 36V 2.8A PSO-10
VNH 2SP30 /STM /ROHS
Half Bridge Driver SO-30
VNH 3SP30 /STM /ROHS
Full Bridge Driver SO-30
VNLD 5090-E /STM /ROHS
Omni FET Low Side Driver SO-8